A SZÜRKE VEREBEK - DR.BAUER BÉLA

A SZÜRKE VEREBEK SORSA A MINDENNEMÜ IZMUSOKBANMINDEZEKET CSAK AZÉRT IROM LE,MERT VÉGHETETLENÜL ÚTÁLOM A POLITIKÁT A HAZUGSÁGOT,ÉS ELVÉGRE MIÉRT NE DERÜLJÜNK MI IS A SZÜRKE VEREBEK,AZOKON AZ SOSZOR ÁTKOS EMBERI GYARLÓSÁGOKON AMIKET FELISMERÜNK DE KIMONDANI NEM MERÜNK.

-Hovatovább mind kevesebb tanuja van az elmult 5o-6o év történelmének.A fiatalok a szügségszerü élményanyag hiányában könnyen prédáivá válnak a nagypofáju,hazug prédikátoroknak,és csak álmélkodnak vagy csodálkoznak amikor autentikus idősebb emberektől hallanak a-nagy ámitások-okainak a hátteréről.

Azt a tényt nagyon helyesen és józanul felmérik hogy az utóbbi század történelme a leggazdagabb egy generációra szabva és mérve olyan eseményekben mint a tömegjellegü fertőző betegségektől a szervátültetésig-az atomkorszak-az információs rendszerek ámulatbaejtő fejlődése-a világürkutatás-a tudomány és technikai fejlődés mindmegannyi csodája,ennyire nem volt besütritve egy –két generáció élményanyagába a világtörténelem folyamán.

Ezzel egyidejüleg a nyakunkba zudult ennek az önpusztitó,önemésztő kornak minden értelmetlennyavalyája.Mindezek biológiai,eszmei,erkölcsi,intellektuális értelemben.-

Van az embernek egy olyan megérzése hogy ezek összeségükben előrevetitik az –elembertelenedés-vektorait,szinte észrevétlenül de magabiztosan és elkerülhetetlenül.

Nem a siker-lényekről akarok szólni/habár róluk is/hanem a halandó,botladozó,esendő emberről, mert az elszámolás pillanatában mindenki azzá válik.Nagyon sok közöttünk az akin végigtaposott ez a kor,akiket megalázott,megcsúfolt-demagógiájival,álnokságaival,hazudo-

dozásaival,bitorló jellegü öncéluságával,és gyakran a megsemmisülés mezsgyéjére állitotta őket.

Az emberi fajt minden történelmi időszakban –becserkészték-mindenféle eszement ideológiával.-A népet következetesen a –ringispilbe-

ültették és a szélhámosok forgatták.Igy aztán kialakul a parlagi ember véleménye is-Ha én kutya lennék,nem tartanék embert.-Talán érdemes gondolkodni rajta mert naprakészen szemünk előtt-igaztalan farizeusok szónokolnak,ágálnak összezsarolt pompájukban szinte minden szinten.

Módszeresen alakitották a történelmi izmusokat saját képükre és hasolatosságukra de főként Saját és az Övéik zsebére.

Vásárra viszik mindennap a jog a rend az esélyegyenlőség értékeit.Azt a tényt hogy annak idején-petróleum-lámpa,vagy gyertyaláng fénye mellett hülyitették az –istenadta népet-de ma amikor már –képernyőkről hintik a gazságot estéről-estére a szemed közé,mezei barmoknak elkönyvelve bennünket ez már arra késztetett hogy valamiként én is tiltakozzam..Igy született meg a –Szürke Verebek-Elmélkedés a totális társadalmi,szellemi és politikai prostitucioról.Leirom ezt az élményanygot számolva azzal ellenszenvvel,esetleg gyülölettel is de gondolom esetleg egyesek okulására is számitva.

OLLÉ-KEZDJÜK-

A 8o-év körül tengődő,de már jócskán kibelezett és minden elképzelhető agymosáson átesett,a 2 méteres gödör szélén imbolygó még emberi lénynek tűnő formátumokat, ha megkérdezné a- délceg gárda- hogy milyen élményanyagról tudnának beszámolni az eltelt 8 x átélt eseményeiről,meglepően sok mindenről hallanánk.

Talán számosan arról beszélnének hogy a vilátörténelem legeseménydúsabb időszakát élték meg.-Meglepetésre nem a technikai csodák ámulatbaejtő vegyes felvágottjával kezdik a felsorolást.

Kevés kivételtől eltekintve az –IZMUSOK-/feudalizmus-kapitalizmu-

imperializmus-szocializmus-kommunizmus-demokratizmus/az utóbbi kissé kilóg a felsorolás hangzattanából,de tartamilag semmiben vagy alig külömbözik a többitől-/szürke verebein elvégzett gerincferditő,gerincmo-

duláló manőverekről, ,a kiméletlen emberi erőszak kimondott vagy beteljesitett bűneit vagy rémtetteit sorolják fel megyőző őszinteséggel és olykor az áhitat mezsgyéjén szédelegve, emlitik a –nagy vezetők-erényeit.-AZ ERŐSKEZÜ EMBEREKET-

Döbbenetként hat az a tény hogy a közelmúlt hóhérai milyen ellentmondásos megitélések emlékképeiként vetülnek elénk,Egyszóval az egyöntetü úgymond-felhördülés- elmarad és antipátiák és szimpátiák egyvelege övezi a kor bajnok diktátorait/Sztálin,Hitler,Ceasescu hogy csak az európaiakat emlitsem/.Úgy tünik hogy az emberi faj egy jó része, még mindig igényli az úgymond- erős kezeket-az agresszió bármilyen változatát magáévá teszi,a retorziók szines eszközeivel.Ezek lennénk mi az élő és működő demokrácia mai emberei itt-EURÓPÁBAN:

Elmondják azt hogy minden társadalmi szervezési forma élethűen követi a kb- 2ooo-évvel ezelőtti római birodalmi,társadalmi fonákságok élménytárát-következésképpen-

-kivétel nélkül minden izmus a nép,az istenadta nép javát hirdeti

és utólérhetetlen sztereotipiával,a demagógia észbontó metodológiá-

ját használja csaléteknek

-kivétel nélkül először a saját és hozzájuk közelállók egyre szélesebb

táborának a zsebét tömik –dagadtra-függetlenül a társadalom tűrő-

képességétől vagy léptékhatáraitól

-kivétel nélkül az éppen aktualis ideologia vagy hatalom,nyilt vagy

leplezett cinkosaiként lopnak vagy helyesebben rabolnak még a

a -végső- megoldásoktól sem visszariadva,a tiltakozók egyre fogyó

számával szemben.

-kivétel nélkül létrehozták a rabláshoz , nélkülözhetetlen

összefonódásokat a- kiméletlen és fizetett végrehajtókat-fajra

felekezetre,nemzetiségre való tekintet nélkűl,a hit,erkölcs család,nemzet fennkölt eszméire hivatkozva

-kivétel nélkül minden képzeletet felülmúlva betegesen,eszköztáruk-

legkiméletlenebb fondorlatival ragaszkodtak a hatalomhoz.

-a HIT helyett a PÉNZ lett a lételemük mondhatnám az –istenük-

-összeségükben nem tiszteltek senkit és semmit az egyetemes

világlétben-öntörvényüen éltek és viszonyultak embertársaikhoz.

-az ujjfennkelt –demokratizmus- a legerősebb és legeredményesebb

- erőditményrendszerűk-az elvi kategóriák elkurvulására,a javak

álcázott vagy nyilt kisajátitására,az erkölcstelenség hátborzongató kóros formáinak a propagálása,a becsületes munkával megszerzett képesités és tudás bármilyen formájának atagadása,hűbérrendszerben tartása,jól bevállt sokak részére.

Tehát jellegükben,változatlanok,de eszközeikben és kiméletlenségükben

minden lételemükben hovatovább megátalkodottabbak.Mindez azért mert, minden ténykedésük tudatossága elképzelhetetlenül erkölcstelen.

Néhány szó az erkölcstelenségről a szó kimondott vagy átvitt értelmében.

Az emberi beleértve a női méltóság hagyománya,illemtára mára nagyrészben kihalt.Sikk lett az állati ösztönökre épült nemi közeledés egyrészt,másrészt nem létezik a becsűletes, gerinces ember fogalma.

Ahogyan 2ooo évvel ezelőtt a rómaiaknál a templomokban mű-

ködtek bordélyok,úgy a prebubertásos gyermekek kevés kivételtől eltekintve

felnőtteket megszégyenitő pajzán nemi életet élnek,szüleiknek a hallgatóla-

gos beleegyezésével.A fajfenntartás nemzeti csődjének a tisztes érdekében

végzik ezt sok esetben a discó épületek zugaiban , ebek módjára-

Több tizezer gyermek egész életükre szóló megrontásával-a legmodernebb –izmusnak mondott vagy nyilvánitott társadalmi forma-az emberi jogok úgymond leple alatt-egy-pardon-nal lezárja ezt a döbbenetes fejezetet a jelenkor történelmében-A kéjencek pénzbűntetést kapnak-börtön helyett.

Egyszóval évezredek után is, intenziven folyik a –nyiltszini kurvulás-

A verebek közben megelégednek a trágyadombi dáridózással-a kan verebek,a szemed láttára egyik napról a másikra hamisitják a történalmet,politikusok,ideologusok és a többi lógusok/azaz lógósok avagy népbutitó léhűtők,az éppen uralkodó réteg alsó végcsatornájának tisztitását vágzik útánozhatatlen nyelvfrekvenciával-

A –gyilok-lassan bocsánatos bűnné válik-gyermek öli a szülőt,szülő a gyermeket,testvér a testvért,barát a barátot,iskolatárs az iskolatársat stb-mindezt az igazság istenasszonyának és a kan verebek néma és közönyös szemlélődése közepette. Olykor a megtérő gyilkosok még –szentté-is avattatnak ha úgy itélik meg a hatalmasságok.

Az ugrándozó.szedegető,csiripelő szaporodó verebek, egyszer

és mindenkorra,gyarló,halandó,megbocsájtásra és elmulásra váró lények maradnak mindvégig.Illő és megengedett mértékkel sajnálják is őket a kan verebek mert a hideg téli időben a fagyott-lócitrom –mellé még meleg teát is osztogatnak nekik-

A lopás,fosztogatás zsarolás/ahogy társadalom tudományi szinten becézgetik-a korrupció-/ma is, a legfejlettebb izmus lételemévé vált,

A kan verebek legfelsőbb bölcsei a normalitás társadalmi kellékének itélik

meg ezen cselekedeteket-egyszersmind attól fűggően hogy a veréb buza szemmel avagy lócitrommal táplálkozik.

A fennkölt és történelmileg visszatérően óhajtott szabadság-

eszmék,ha szemérmesen is de jól megférnek a szégyenletes társadalmi kiszolgáltatottsággal.Törvényi erőre emelkedett a korlátlan csiripelés joga,feltétel csak egy van –mégpedig hogy üres beggyel és ne túl

nagy felhajtással,röpködéssel végeztessék.Az illetékes kanverebek árgus szemekkel követik a főugrádozókat és ha kell a- szabadság szent tehene-egy megfelelő méretü lapógyát poggyant az éppen aktuális ügyért csiripelőkre,

-Mindezek után mindenki a fészkére vonul és igyekszik letisztitani az áruló nyomokat a következmények elkerülése végett.Mindenki elégedett-a szürke verebek hogy kiugrálhatták,kicsiripelték magukat,a kanverebek hogy a fészkükre szálltak az üresbegyüek-és ez igy ismétlődik a végletekig-ugrálunk,csiripelünk és hazamegyünk.Az igazság kedvéért hozzá kell tenni hogy olykor szórnak egy-két marokkal a közös magtárból már csak azért is hogy igazolni próbálják utólérhetetlen emberségüket a kishitüek és profitorok előtt.

A verebek között mindenki egyöntetüen vétlen-kivételt képeznek a magtárak körül settenkedő kölykeiknek élelmet csipegetők képeznek.

Eközben a szürke verebek álmélkodnak,szavaznak,választanak,olykor

hiábavalóan háborognak mert közben mindig lenyeletik velűk a- szőrös hernyót-.Ez igy ismétlődik generációrol –generációra,évezredeken át-a fontos az hogy a fekete nyakkendős him ,hovatovább mind silányabb biologiai anyagból legyen gyurva,alázattal kérem,és legyen annyi értemi képessége hogy folyamatosan,hosszú ideig és szemrebbenés nélkül tudjon hazudni,imádott népenek egy hatékonyabb hülyités céljából-

A politikusoknak nevezett-pojácák-cirkuszi porondjaikon nap mint nap,új meg új bűvészetmutatványi tárházat tárnak elénk/manapság a tömegkommució megvett és kibérelt eszközein/elhalófélben lévő idegsejtjeinek tárházából,verébbolonditó vagy verébriasztó célzattal,sokszor sokszinű és mind fényesebb köntösökbe öltözve,varázssipkával,

autentikus bohócok képében,és megszégyenitően katymatag szövegekkel.

A VÉN VEREBEK TANÁCSA-értelmetlenűl ugrándozik-figyelve a kanok tajtékzását és hangoskodását,feltéve magában a kérdést-ezt szánták egy közrendi okos szűrkeverébnek az új izmus hajnalán-

Tűnődik a 8 x-es a 2 méteres utolsó kuckójának a szélén-vajjon megtalálja hanyatló életének értelmét-ilyen körűlmények között- hiszen tanuja volt az emberi tudománytörténet legazdagabb időszakának is- a maga lelkesitő és drámai következményeivel.

Az új csodák örömébe üröm is keveredik-az alkotás eggyűttjár a pusztulással

vagy pusztitással próbára téve és magában hordozva a jelen és eljövendő idők méltó itéletértékét.Most csak a rövid,lakonikus és egyetemes a válasz-egy fél szazad alatt rengeteg szűrke veréb pusztult el a tarlókon,a- gomba alaku rettenet -következtében.A fekete nyakkendős kanverebek úgynevezett-csomagolt atomporokkal-hadonásznak mindhova tőbben és tőbben,és végre egy biztos , a rettegés felsőfokát lebegtetve az amugy is menedékhelyükre menekűlt élőlények feje felett,felidézve szodoma és gomora félelmeit.

A tőmegkommunikácio élén a televizióval eleinte sokaknak hozzáfárhető, reménytkeltő,emberkőzeli hir és kulturális értékeket jelentett.

Ma már úgy tünik hogy az emberi agymosás legszégyenteljesebb eszkőzévé válik.-A szegény szűrke verebek,csak ülnek-ülnek a képernyő előtt és elhűlve észlelik hogy mindenki hazudik mindenkinek/természetesen jó pénzért-büntetlen cenzurával-amitől még a világégető diktátorok is pironkodnának-Az meg már vitathatatlan hogy mindazokat a jóhiszemű de gyanútlan nézőket –mindenevő barmoknak-itélik meg a kanverebek

-VÁLSÁGBAN A VERÉBHAD-

Az égbolton nagy számban és fokozott szárnycsapásokkal keringenek a mezei ölyük-a NOSTREDAMUS-hivei,a jónak igérkező verébpecsenye reményében és támadásra készen figyelik a hatalmas,üres pénzeszsákokon kuporgó-hirtelen legebedt kanverebeket.Ezek pedig réveteg tekintettel,rettegve szemlélik sima szürke fajtársaikat akik kétségbe esve kotorásznak kiüritett,kiforditott zsebeikben-A csörgősipkás , nagytiszteletü,mindentudó,mindendenhezértő,mindenható /sajnos/négy tánciskolás politikusok,és a velük albérletben élő- a tollfosztásban jártas résztvevőkkel eggyüt,riadtan tekintgetnek ők is a mezei árkok fedezékéből a bepánikolt verébhadra.A szürke verebek érzik hogy ismét szőrös hernyót fognak ebédelni és –tollfosztás-van a láthatáron.Megint megtépik őket a –REETING-táblázat legfelsőbb fokain ágáló kan társaik,a csillagos három ÁÁÁ-sok.-és szövetségeseik.Ők nem lehet már tudni hányadszor,megismé-telten,a haladó hagyományokhoz hiven jónéhányan fel kell áldozzák megukat a mezei ölyüknek abból a célból hogy a tollfosztogatás történelmi győzelmi menete ne szakadjon meg egy pillanatra sem.Ilyen az élet, lélegzenek fel megkönnyebbülten, a kéjenc, kanverebek akik már is megkapták,és ismét megkapták/nem tudom hányadszor a frissen lefosztott toll nagyrészét a csörgősipkásoktól.

Egyszer-HOPP-másszor-KOPP- hirdeti az –alibit-az egész csaholó média.Céltudatos ámokfutó képviselői természetesen ők is kiadós mennyiségü pihéért cserébe.-De hogy nem veszik észre a rendszeresen megtépett kis –pucér verebek-hogy a –HOPP-os kanok már alig várják hogy minél gyorsabban kinőjjön a pihe tolluk az arra érdemes új tollfosztásra mert mit lehessen tudni az is lehet hogy dupla –W-alaku lesz a tollfosztás és akkor ülhetnek ők is, az idők végezetéig a villanyhuzalokon várva a végső megoldást.

Azon kevesen a kanverebek közül akik akik a –KOPP-osok sorsára jutottak, azonnal nagy és megbizható erőkkel már idejében elhelyezték az ujraelosztás,ujrahelyezkedés csalétkeit a társadalomban a siker biztos reményében.Mindannyian bőven részesedtek a pihetolluból.

A CSIRIPELÉSHEZ VALÓ JOG ÉS ANNAK HASZONÉLVEZŐI.-ISMÉT SZÜRKEVERÉB HÜLYITÉS VOLT –VÁLASZTÁSNAK ÁLCÁZVA-

A biológiai lények csiripelő főcsoportjából a verebek a pálmavivők, mert ők csiripelnek a legtöbbet,kevés megszakitással és tegyük hozzá leghiábavalóbban.Sorrendben a csörgősipkás politikusok következnek akiknek már csokorba szedve, génjeikbe ágyazódott a csiripelés.A két spécium között csupán annyi a külömbség hogy amig az előbbiek önfeledten, ugrándozva,a trágyadombba is bepörögve végzik ezt,és csupán a lócitromból a maradék még emészthető zabszemeket csipegetik sekély örömükben,addig a csörgősipkás prostituáltak jól átgondolt bendőt-növelő szándékkal végzik a csiripelést olykor a tajtékzásig habzó szájjal,

a parlamentben.

Egy alkalommal haladják túl a verebeket-választások alkalmával, amikor kérlelhetetlen harcot vivnak az előmelegitett bársonyszékekért/prosztata melegités céljából/ a vén verebek tanácsában.Ilyenkor aztán szegény szürke verebek belegabalyodnak abba a sok dicséretbe amivel körültömjénezik őket,mindezt 2-3 hétig-a verébtársadalom összes nemes bájait,nemes vonásait a nyakukba varják,persze olyan ábrázatokkal ami még egy virtigli vörös him rókát is megszégyenitene, egy fondorlatos udvarlás közepette.

Vörös/szociáldemokrata/ és narancsszinü/istenfélő konzervativ/ jelmezekben,az eddigi történelem minden elképzelhetetlen átkát egymásra szórva küzdenek az eljövendő hatalomért/börtöntőtelékektől kezdve a klérus egyes felkent tagjait-sőt olykor még az ősfoglalkozásu volt nemes szüzek is bevetik a bájaikat..

A háttérben mind a két tábor-ezúttal nem zsiros kenyeret és teát osztogat hanem,az alkohol szelektált agybomlasztóit,6 hetes malacokat,halat a deltából,savanyú cukorkára való pénzt,gazdagabb tájakról a testvér kanverebektől szines és elnyütt ruhákat osztogatnak nagy lendülettel a saját hazugságaik bizonyitása végett.A szerénytelenebbek KÁNAÁNT igérnek szemrebbenés nélkül, a nyugdijasoknak szenvedés nélküli mennybemenetelt,a betegeknek kisméretü modern krematóriumokat,a közembernek kevésbbé mérgezett táplálékot, hogy valamivel tovább éljenek,és tartsák fenn az ugymond már- régen behülyitett szavazóbázist-.A gyermekeknek természetesen egész éven át tartó karácsonyfát nemzeti szinü szallagokkal diszitve.Az óvatosabbak fenéktörlés nélküli egészségügyet, a haldoklóknak pedig azt hogy ellátásukat egyöntetüen kreolbőrü TANGA BUGYIS-személyzet végzi,egészen odáig jutva hogy ezentul a mandulát sem a szájon kersztül, hanem a végbélen át távolitják el fájdalommentesen.A hangulat olyan, mintha egy elme-intézetből szelidebb fajtáju eszement csoport szabadult volna ki jótékonysági akció céljából,és a többi futóbolondnak is besegitsenek , azért hogy senki sem maradjon normális drága hazánkban-

A novemberi hidegben zuzmorás száraz ágakon ülnek az örökös jog-gyötört puccosok és szemlélik ezt a megkergült,eszement prostituált bandátAz évek folyamán már meggyőződtek hogy a kanverebek úgy is rég kiették a karácsonyi szaloncukorból a csokoládét-és ha túlsokat csiripelnek ezek láttán, tátva maradhat a csőrük,üres marad a begyük,vagy még az is megtörténhet hogy,előreláhatóan tollfosztás leszz.A pörköléstől vagy forrázástól valószinü hogy eltekintenek a kanverebek az amúgy is aktuális energiakrizis miatt.de legyünk őszinték azért is mert az EURÓPAI-UNIÓBAN –ez nem ildomos cselekedet.

Igy aztán a nagy többségük tudván mindezt megsem közelitték a –NAGY HÜLYITÉS DOBOZÁT-/szavazó láda/még csak annyira sem hogy beletojjanak.-

Mennyire igazuk volt-jóformán még le sem zárták az illető dobzokat a vörös-narancsszinü kanverebek, eggyütt egy nagy nemzeti kavalkádban egy utólérhetetlenül szép és bájos folklór táncot lejtettek,a köztereken,alkoholos vigyorral az ábrázatukon,fennhangon röhögve az elkövetkező 4 év áldozatainak a keserü sorsán,a fináléban a vörösszinüek és narancsszinüek összeölelkeznek-elfelejtik egymást –anyját-akitket annyit és annyit emlegettek és kezdik elölről a hazafias beszédeket.

Ami az igéretek sorsát illeti azokra csupán pár óra alatt lakónikus,rövid és schizoid válaszok születnek,világválság,pénzügyi válság,kilopták az államkasszát,az előző vének tanácsa a hibás mindenért mert örömlányokra , finom italokra,márkás bádogszamarakra pazarolták a szürke verebek spórolt pénzét, mert loptak,raboltak és felzabálták a magtárakból a drága búzát.

De mi- a győztesek- mondják ők, drága nemzettársaink,proletárok és nem proletárok Isten előtt fogadjuk igéreteinket betartjuk ahogyan azt 4 évenként sohasem teljesitettük , Pedig mindig az imáinkba foglaltuk őket, a mindenható segedelméért esedezve.Sajnos a rossz lelkek,Lucifer meghitt barátai -tiltakozásunk ellenére-mindig a mi asztalunkra hordták a finom kendermagot.

TANULSÁG-már a kis puccos verebek is érzik hogy, nagy ivben el kell kerülni a –nagy hülyitések dobozát,-használják azt a kanverebek mindenemü ürülékek gyűjtésére,aminek fő felhasználói ők legyenek.

GENETIKAI VIZSGÁLATOK-TÖRTÉNELEM HELYETT.-

MEZEI NYULAK VADÁSZATA SERÉTES PUSKÁVAL ISTENFÉLŐ CÉLZATTAL.

Bajban van a verébtársadalom,miután a történelem mindmeg-annyi hóhéra kipróbálta –veréb-pörkölési-tehetségét és -Nemzeti Pukkadástól- teli hajlamait a történelem nagy és számos tarlóján elpusztitva a nemkivántakat,majd a mennyekből acél héjják által hullatott-mennyei áldásnak álcázva nyakukba dobták az azóta is a –rettegés hatalmát-megjelentek a –veréb/avagy// faj/ genetikusok-

Ezek már nem azt kutatják hogy ki a szürke házi vagy mezei veréb,vagy sárga rigó, kan veréb,hanem egyáltalán a NEMZETI verebek spéciumából származik-e vagy nem.Ki akarják deriteni hogy igaz e a verébtársadalom történelme,hogy a tarlókon egy-másra ugrándoztak a fajtalan kan verebek,megtörve ezzel a házi verebek tisztességgét avagy faji méltányosságát.Egyszersmindenkorra tudományos választ akarnak kapni hogy ki a közönséges mezei veréb,ki a házi veréb.-vagy másszóval ki az igazi fajtiszta hazafi és ki a kamatyolt söpredék-

A –VÉN VEREBEK-kétkedve fogadták a tudóshad ostromát hiszen ők maguk is jól tudják hogy a széles mezőkön nagy összecsiripelések vagy helyesebben bekeverések folytak-De a méltóságteljes nagy –NEMZETI KANVEREBEK-akik történelmi,utánozhatatlan,feddhetetlen nemzeti és faji büszkeségükből de főként a veréb társadalomban elfoglalt helyük megköveteli tőlük ezt az igényt,amit aztán kevesen mernek kielégiteni,mert hát közöttük is vannak mindenféle kis Isten teremtményei amiről ők nem tehetnek.Igy tehát megtörténhet hogy az illetö lény nem is egy igazi nemzeti veréb,hanem egy nemzetrontó fekete kan csóka-

A vén verebek közben erősen csóválják a fejüket hiszen jól tudják hogy a kan verebek voltak a fő kamatyolók. De a –zabihad-nak fajtiszta genetikai bizonyitványuk lessz,mert bizony azt is meg lehet vásárolni manapság.Ők tovább fognak ágálni és nemzeti szinü lessz még a köldökük is.Közben hatalmas költségek árán ki fog derülni hogy az angol verebek a délibábos hortobágyról,a szőke,kék szemü,ép csőrüek afganisztánból,a hosszúbajszu,nagymellényü,örökösen bölcsek a tajgákról,a tilinkózó,bőgatyájuak pedig esetleg ugandából származnak.

El lehet képzelni hogy manapság amikor már nem lövöldözik le a verebeket a határokon milyen nemes és szórakoztató lessz a bőrszinskála szép,otthonos Európánkban-

Az egészben az lelkesit hogy már nem a történelem álnokságain és hazugsáain kell elmélkedjek hanem a genetikai tudományok-pardon-jain.

Ebben a válságos időben nem mindegy hogy egy 12o dollár befizetése ellenében,egy igen kétes értékrendü tanulmány ki fogja mutatni azt hogy milyen vörös nyaku sváb,a maga büszkeségétől minden második lépésnél hasraeső magyar,hosszúorru szlovák drótostót,vagy a hegyekből kényelmesen leballagó,tilinkózó bőgyatyás román a szerepel a genetikai grafikonomon.-

Irigylem az elkövetkező generációkat-hogy mi mindenhez fognak ezek hozzájutni-még a gonosz hátsó gondolatok értelmében is-Ennek ugyis csak a –SEXUÁLIS INTERNACIONALIZMUS-lessz a vége-ugye drága elvtársaim-

-ELKURVULTAK A VEREBEK IS-

-SZEX NÉLKÜL EZ A KÖNYV SEM ÉR SEMMIT.-

Látván a nagy nemzeti örömtanyák egyre szaporodó számát/magyar nevén /kupleráj/ azoknak kifogyhatatlan anyagi forrásait és az általuk nyujtott szelid tevékenységek előnyeit, minimális kalóriafogyasztással a kis szürke verebek is okultak a lenge lányok mindennemü pajzán kis mókáin.Szinte már ők is megirigyelték ezt a műfajt.Ugrándoznak,hemperegnek az útszéli porban,és ki tudja azt megmondani hogy a keletkezett porfelhőben mi minden történik.Ha meg aztán a média is csak azzal foglalkozik hogy ki kivel avagy mivel mutat be áldozatot, az Ámor oltárán és a kanverebek hogyan csinálnak miliomosokat a mi zsebünkből vagy akár minisztereket is a kis lábátvető,celebekből./lehet konszumnőnek is nevezni /akkor erre már a silányabb kivitelü kanverebek is felhördülnek.

Ez a jól és biztosan jövedelmező iparág,inséges időkben is/válság/ a REETING táblázat hármon ÁÁÁ csoportjában marad időtlen időkig.

Nem kell hozzá semminemü előtanulmány,nem reklamál senki-MERT KI MIT TUD- alapon a siker is csak a kliensen múlik,és a szolgáltatási dij is előre fizetendő,A Parfümös kanverebeknek bérletük van állami kasszából,de idővel hovatovább sok bérleti jegy marad meg az illetékesek nagy bánatára.A virgoncabb fiataloknak ma már nincs tandijmentesség mint MÓRICKA idejében.Ott mindenki fizet szó nélkül,nem úgy mint az adóhivatalban Nincsen állami támogatás,alapitványok,segélyszervezetek nem tartja senki a markát,ott nem kell mosolyogni,mesélni,hazudni,félre-

vezetni mert ott minden köldökön alul történik.Ő bánja –Ő szánja a harmadik lábát- sőt kifogás sem lehet-hogy a harmadik lábam azért nézi végelgyengülésében a cipője orrát hogy a bájháboruban az a nemes idomu lénynek ne fájjon.Manapság a kapanyéltől a selyempaplanig,csupán egy egyéni döntés a karrier titka-rászánom magam az etye-petyére - avagy nem-Nem szügséges semminemü beruházás sőt ami rajtad van azt is el kell dobálnod,és máris dől a pénz,természetesen -az ölőcsirke kategória uborkasalátával-jelentős /formaidomitó/ pótdijjazással egészül ki.

A úgymond erkölcsileg-tisztességesebbeknek- kiagyalták a –minikéjelgést- azaz a masszázs szalonokat ahol túl rafinált szolgáltatásban részsülnek.Itt magukat kis történelmi szüzeknek álcázó röpke pillangók,végeznek olyan manővereket amiket a mennyekből kéne filmezni.Adott esetben-előbalzsamozást-is végeznek mert akinek erre telik, az már túl van a kamaszkoron,és bizony bármi megtörténhet a nagy passziózás közben.......

Gyakorlatilag mindenütt gyakorolható,éppen úgy mint a parlamenti munka, a különbség csak az hogy mig az előbbiek legalább –aci-nesze –alpon dolgoznak és nem hazudoznak,az útóbbiakat,a csörgősipkásokat még meg sem szabad dugni a kóros hazudozásért..

A vénebb –árvalányhajuak- már szakszervezetbe is tömörültek mert bizony a fennséges hivatásukat, nem indexálja egyelőre az állam.Most már azt a kis nyomorult nyugdijat is csökkentik amiből egy kis nyári etye-petye akcióra lehetett spórolni-ami aztán megint több okból kifolyólag megint nagy rizikó.......

-De ha egyszer ők is kivonulnak-a nemi munkások-égisze alatt mint a homokosak,úgy hiszem hogy elsötétül a hősök tere a tömegtől, minden fővárosban-és akkorára már a transzvesztiták és pedofilok is előmerészkednek bünbarlangjaikból.

Az –elektrónikus-és –luxus bájleányok akik már több-Kamaszutra-felsőoktatási képzettséggel rendelkeznek, egyenlőre méltánytalannak tartják a szakszervezetekbe való részvételt-ők még a hatalom begyeskedő

kanverebei-nyelvét húzzák-tettetett műlihegések közepette és hordják a hirt egyik melegágyból a másikba -mindaddig amig a kanveréb ki nem bukik a vének tanácsából,és nagy bánatában még az alsó fertálya is bepánikol.

Már ez az iparág is gyengült az utóbbi időben nálunk,mert az erre kiképzett és genetikai adottságokkal rendelkező kis –begyesek- határokat nem ismerve, inváziót szerveztek az európai gazdagabb mezők elfoglalására.Százezerszámra kinálgatják bájaikat honfileányaink

,köldökigérő szoknyákban egész Európa nagyvárosaiban.Értesüléseim szerint még –európai támogatást is fognak kapni-st Hollandiában már utcanevet is kaptak szeretett honleányaink.

-Ahogyan mondani szokták friss élő hust szállitunk a piacra-/ahol amúgyis nagyon nagy a felhozatal/.-ezzel is nagymértékben csökken a munkanélküliségi ráta amire, kormányunk olyan büszke.Felmérve a geográfiai és genetikai alkalmassági vonatkozásokat, félő hogy tul sok lessz az aktiv rövid szoknyás-

Úgy hiszem ebbe is beleszól a világválság mert előbb utóbb beválik a

mondás hogy –szegény ember csak az asszonyt dugja-Vagy erre mindig megspórolják a pénzt ?.Az is valóság marad időtlen időkig hogy -dugni mindenki szeret de dolgozni és meghalni senki-Marx szerint igy fog megdölni az imperializmus.Megtörténhet hogy beválik az állitás.

-Kurva világ visz a viz-még a tisztességes verebeket is dilemma elé

állitjuk mi, a teremtés koronái-Vagy akkor lessz jó világ ha Ők kerülnek hatalomra-de úgy gondolom hogy az öregeket akkor is az örök vadász mezőkre terelik nagy sietséggel,mert kapálni még igen de arra amire Ők gondolnak semmikép,nem képesek.

A félreértések elkerülése miatt,mindezt Én irtam,és az asszonynak is felosvastam.

A MEGFELLEBEZHETETLEN IGAZSÁG

A megfellebezhetetlen igazság kedvéért ki kell mondanunk hogy az a kis ugráló szűrke veréb egyetlen emberőltő alatt megváltoztatta az emberi lét minőségét és soha el nem képzelt vivmányaival a tudomány és technika terén új tartalmat-új értelmet adott életűnknek.Nyugodtan nevezhetjűk az alkotókészség tőrténelmi kiteljesedésének.

A mi generációnk haszonélvezője és egyben tanuja is volt en-

nek az utólérhetetlen kornak a világőrténelemben

-a faekétől a világűr meghóditásáig-a holdraszállásig

-a tőmegjellegű fertőző megbetegedések embert tizedelő voltától-a szervátűltetésig,az emberi életesély lényeges meghosszabitásáig

-a petróleum lámpától a szinte minden képzeletet felűlmúló

tőmegkommúnikációs eszkőztárig-stb

-egy dologban változatlan maradt az ábra -női nem őskori meztelekesdési vágya- a magamutogatás útánozhatatlan bájaival a kan

egerek legnagyobb örömére.De van ennek egy hátulütője is –Ha sokat látod nem kivánod-hű-emberek akkor lessz a nagy baj,amikor már csak bámészkodni fogtok-

A maga módján midenki hozzáfűzhetne egyet-mást ezen felsoroláshoz.

és milyen bizarr jővőképeket vázolhatnánk még magunk elé.

Sajnos már a jelen megrázó képeket vetit elénk-

-a természeti katasztrófák szinte napi előfordulása,százezrek értelmetlen pusztulásával

-az immunhiányos megbetegedések megjelenése és gyors terjedése,ami vetekszik immár a középkor sokszor halálos kimenetelű

fertőző megbetegedéseivel,járványaival/kolera,lepra-stb/

-a tömegpusztitó fegyverek álompénzeket igénylő kifejlesztése amiket természetesen nem szunyogirtásra fognak használni.

-az emberi faj ellenőrizhetetlen túlszaporodása-az elosztás elementáris

kényszereivel-az éhség földrajza hátborzongató adataival

-az általunk felismert és mégis tudatos környezettszennyezés,a többi biológiai lény az állatvilág semmibevevése,féktelen pusztitása.

-a mértéktelen nemi ösztönök kiéléséből származó genetikai bántalmak a többi nap mint nap szaporodó noxákkal.

-a mindennapi szellemi vagy fizikai erőszak hatalma a józan szabványrendszerek felett-mindez a PÉNZ-szerzés kisétetetének árnyékában-amihez az igazságszolgáltatás biztositja a diszkiséretet.

Úgy hiszem hogy a történelmi megfogalmazás szerint-egyesek élete emésztő gond mig mások élete gondtalan emésztés-végigkiséri az elkövetkezendő generációk sorsát és marad minden úgy ahogy ezt 2ooo

évvel ezelőtt a fekete nyakkendős –kanverebek megbeszélték avagy eldöndötték.

A mi feladatunk hogy a 2m-es gödör szélén imbolyogva is

de meg tudjuk fogalmazni egy szűrke veréb belátható sorsát még a kiutált patkányok okulására is.

P.S. Újraolvasva ezt a pár sort,az elmulás tarsolyával az oldalamon,

megrettenek-és felteszem magamnak a kérdést-vajjon ez mind valóság volt.

De úgy gondolom hogy sokan vagyunk hasonló sorsu és felfogásu pantalóba öltözött,szürke verebek,és csupán rendszerezni és tudatositani kell gondolatainkat.

Ha nem a gyermekgyógyászat lenne a hivatásom,a midennapi pesszimizmus

lenne az osztályrészem.